Thông tin liên hệ

Liên hệ hỗ trợ nhà xe 

56 Võ Thành Trang, phường 11 
Tân Bình,TP.HCM 

info@xevaha.com

Bạn cũng có thể liên hệ fanpage để đăng ký mới nhà xe, thay đổi thông tin của nhà xe nhé. 

Facebook: https://www.facebook.com/xevaha